UA-129536363-1

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUPERWITGOED. 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 20-10-2018 en van toepassing op alle met superwitgoed gesloten overeenkomsten.


 

1. Definities 

1.1 Huurder: de natuurlijke persoon die met superwitgoed

 een overeenkomst is aangegaan
1.2 superwitgoed ( hierna te noemen superwitgoed), als geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60291443 te Arnhem  

1.3 Overeenkomst: de huurovereenkomst die is gesloten tussen Huurder en superwitgoed
1.4 Product: het goed als beschreven in de overeenkomst dat geldt als onderwerp van de overeenkomst, alsmede de goederen die daarvoor in de plaats zijn getreden. 

2. Totstandkoming Overeenkomst 

2.1 Een door Huurder geplaatste order kan tot het moment van levering worden geannuleerd. Annulering van de order langer dan 24 uur voor levering is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van levering wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht.
2.2 De Overeenkomst komt tot stand bij aflevering van het Product door superwitgoed aan Huurder. 

2.3 De Overeenkomst kan schriftelijk eenzijdig door superwitgoed worden aangevuld of gewijzigd.


 

3. Gebruik van het Product door Huurder 

3.1 Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken. 3.2 Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten.
3.3 Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat superwitgoed de toestand daarvan kan inspecteren.
3.4 Huurder meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product onmiddellijk aan superwitgoed

 Huurder is aansprakelijk voor enige schade aan het Product of gevolgschade ontstaan door de te late melding.
3.5 In geval van diefstal en/of vandalisme doet Huurder aangifte bij de politie en verstrekt superwitgoed onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal.
3.6 Huurder verplaatst het Product niet zonder toestemming van superwitgoed naar een ander adres (bijvoorbeeld bij verhuizing), geeft het Product niet aan een derde in gebruik en verhuurt het Product niet onder. 

4. Huurprijs 

4.1 De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van levering van het gehuurde apparaat.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het door Huurder opgegeven bezorgadres.
4.3 BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen direct aan de Huurder worden doorbelast. 

5. (Niet tijdige) betaling 

5.1 Betalingen van Huurder strekken tot betalingen van enige schuld aan Superwitgoed
5.2 Huur wordt via automatische incasso elke maand vooraf geïnd.
5.3 Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. Deze aanmaning vindt maandelijks plaats. 

5.4 Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst of koopovereenkomst en komt Huurder in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
5.5 Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan superwitgoed verschuldigd: 

(a) de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag;
(b) administratiekosten zoals die jaarlijks door superwitgoed worden vastgesteld;
(c) aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door superwitgoed vastgesteld.
5.6 Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door superwitgoed gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal superwitgoed de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.
5.7 Bij niet tijdige betaling is superwitgoed gerechtigd om het Product op afstand uit te zetten of te blokkeren. 

6. Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product 

6.1 superwitgoed verricht noodzakelijk onderhoud/reparatie aan het Product. Filters en zeeppoeder die moeten worden vervangen, worden niet door superwitgoed  vergoed.
6.2 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft superwitgoed het recht het uitvoeren van onderhoud/reparatie op te schorten. 

6.3 Kosten van onderhoud/reparatie komen voor rekening van superwitgoed  tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt superwitgoed  in dat geval de kosten die superwitgoed  moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.
6.4 Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien superwitgoed het Product voor onderhoud/reparatie moet meenemen, zal superwitgoed voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product. 

6.5 Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal superwitgoed  dit vervangen door een gelijk(soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.
6.6 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die superwitgoed moet maken om het Product te repareren of te vervangen. 

6.7 In geval van diefstal of op andere wijze verdwijnen van het Product, is Huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het Product. 

7. Huurperiode, omruiling en vroegtijdige beëindiging 

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.
7.2 Na afloop van deze periode . Dit dient schriftelijk te gebeuren. superwitgoed heeft het recht bij verlenging van de overeenkomst de huurprijs na afloop van de aanvankelijke huurtermijn aan te passen.
7.3 superwitgoed heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder:
(a) tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst;
(b) insolvent is/ dreigt te worden;
(c) overlijdt;
(d) onder curatele is of zal worden gesteld;
(e) zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat superwitgoed  de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan;
(f) het Product overeenkomstig artikel 6.7 niet meer heeft.
7.4 Bij tussentijdse beëindiging heeft superwitgoed het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:
(a) € 75,- kosten voor het ophalen van het gehuurde, ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt terug geleverd;
(b) het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen, gemaximeerd tot de huurtermijnen die 12 maanden na de tussentijdse beëindiging opeisbaar zijn.
(c) de vervangingswaarde van het Product, indien het Product niet wordt terug geleverd. De vervangingswaarde wordt eenzijdig door superwitgoed vastgesteld.


 

8. Terug levering bij beëindiging Overeenkomst 

8.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst komt superwitgoed het Product ophalen en levert Huurder het Product terug aan superwitgoed  in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires. 8.2 Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst niet terug levert, is Huurder aan superwitgoed  een bedrag verschuldigd ter hoogte van de koopoptie, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden, die geldt op het moment van beëindiging. 

9. Koopoptie bij beëindiging Overeenkomst 

9.1 Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Superwitgoed heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft  koopprijs wordt eenzijdig door Superwitgoed vastgesteld.
9.2 Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan. 

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

10.1 superwitgoed is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: (a) gebruik van het Product door Huurder;
(b) aan data/programmatuur van Huurder en/of; 

(c) door late levering of tijdelijke onmogelijkheid om het Product te gebruiken als gevolg van herstel van het Product door superwitgoed
10.2 Aansprakelijkheid van superwitgoed  is beperkt tot het bedrag dat de verzekering aan superwitgoed  uitkeert, verminderd met het door superwitgoed  verschuldigde eigen risico. 

10.3 Een eventuele vordering tot schadevergoeding op superwitgoed dient onmiddellijk na het bekend worden van de schade bij Huurder aan superwitgoed te worden gemeld.
10.4 Huurder vrijwaart superwitgoed  voor enige aanspraak van derden in verband met schade die door of als gevolg van het gebruik van het Product is ontstaan. 

11. Persoonsgegevens 

11.1 superwitgoed gebruikt de door Huurder verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede om Huurder op de hoogte te houden van de diensten van superwitgoed  in het kader van de overeenkomst. Voor ander gebruik van Huurder’s persoonsgegevens dan voornoemde doeleinden zal Huurder zijn ondubbelzinnige toestemming worden gevraagd.
11.2 Huurder kan desgewenst bij superwitgoed bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het toesturen van informatie.
11.3 Huurder kan op ieder gewenst moment inzage verzoeken in zijn persoonsgegevens die door superwitgoed worden verwerkt. Huurder kan superwitgoed  vervolgens verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, voor zover deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 


12. Diversen 

12.1 Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van superwitgoed
12.2 De voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen gedurende de looptijd eenzijdig door superwitgoed worden gewijzigd. 

12.3 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.